ทรงวิทย์ ดลประสิทธิ์.

โคตรวงศ์ทศกัณฐ์ / ทรงวิทย์ ดลประสิทธิ์, เรียบเรียงจากการแสดงบรรยายของ เสรี หวังในธรรม ศิลปินแห่งชาติ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : มติชน, 2541 - 15, 142 หน้า : ภาพประกอบ - ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ . - ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ .

9743211829


รามเกียรติ์--ตัวละคร.

895.912 / ท146ค