กาญจนา กลั่นกลิ่น

ความพึงพอใจของผู้ป่วยในโรงพยาบาลแมคคอร์มิคต่อกิจกรรมการพยาบาลที่สนองความต้องการพื้นฐาน = Satisfaction toward nursing care activities for basic need of patients at McCormick Hospital / โดย กาญจนา กลั่นกลิ่น, ศิริพร สุริยะ. - เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539. - ก-จ, 69 หน้า. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 136 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 136 .

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2538.


โรงพยาบาลแมคคอร์มิค--การให้บริการ--งานวิจัย
มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล--งานวิจัย
ผู้ป่วย--ความพึงพอใจ--งานวิจัย
Patient satisfaction
Nursing care

362.1023 / ก425ค

WY20.5 / ก425ค 2539