อนงค์ จีระโสตถิกุล

การศึกษาความต้องการนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร = A study of the demand for food science and technology graduates in the thai food processing industry / โดย อนงค์ จีระโสตถิกุล. - เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540. - ก-จ, 111 หน้า. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 139 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 139 .

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2534.

9746700464


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


นักวิทยาศาสตร์การอาหาร--อุปทานและอุปสงค์--งานวิจัย
โรงงานแปรรูปอาหาร--งานวิจัย

331.1231664 / อ153ก