ศุภชัย ยาวะประภาษ.

การบริหารงานทั่วไปของ องค์การบริหารส่วนตำบล / ผู้เรียบเรียง, ศุภชัย ยาวะประภาษ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2540 - 84 หน้า - เอกสารวิชาการ ปีแห่งการส่งเสริมการบริการประชาชนของรัฐ ; . - เอกสารวิชาการ ปีแห่งการส่งเสริมการบริการประชาชนของรัฐ ; .


องค์การบริหารส่วนตำบล.
ตำบล.
การปกครองท้องถิ่น.

352.19 / ศ683ก