แซนดอซ, ฟิลิป.

แคนนอน : เราจะเป็นหนึ่งเดียวกับโลก = Canon : Global responsibilities and local decisions / ของ ฟิลิป แซนดอซ ; แปลโดย ศิระ โอภาสพงษ์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : เอ. อาร์. อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน, 2540 - 271 หน้า : ภาพประกอบ

หนังสือชุดพิเศษ Japanese business : the human face

9740008933


บริษัทแคนนอน อิงค์--การบริหาร.


การบริหารธุรกิจ
การจัดการองค์การ

658.402 / ซ799ค