แซนเดอร์ส, ซอล.

มิตซูบิชิ อีเลคทริค : การก้าวสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจโลก = Mitsubishi electric : the challenge of globalization / ของ ซอล แซนเดอร์ส ; แปลโดย ศิระ โอภาสพงษ์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : เอ. อาร์. อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน, 2540 - 294 หน้า : ภาพประกอบ

หนังสือชุดพิเศษ Japanese business : the Human face

9748253112


บริษัทมิตซูบิชิ อีเลคทริค คอร์ปอเรชั่น--การบริหาร.


การบริหารธุรกิจ
การจัดการองค์การ
การบริหารงานแบบญี่ปุ่น

658.402 / ซ812ม