จรัญ จันทลักขณา.

สถิติเบื้องต้นแบบประยุกต์ / จรัญ จันทลักขณา, อนันต์ชัย เขื่อนธรรม. - พิมพ์ครั้งที่ 4 - กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2540 - 364 หน้า.

9740836054


สถิติศาสตร์.

519.5 / จ154ส 2540