ชไนเดอร์, เบนจามิน.

บริการเหนือเมฆ : วัฒนธรรมองค์กรเพื่อชัยชนะในทุกสนามธุรกิจ = Winning the service game / ของ เบนจามิน ชไนเดอร์ และ เดวิด อี. โบเวน ; ศิระ โอภาสพงษ์, แปล - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : เออาร์ อินฟอร์เมชัน แอนด์ พิบลิเคชัน, 2541 - 424 หน้า

9748253163


การจัดการธุรกิจ
บริการลูกค้า

658 / ช159บ