ดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล.

สานฝันด้วยเสียงเพลง : มาฝึกร้องเพลงกันเถิด! / ดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล - พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับแก้ไขปรับปรุง - กรุงเทพฯ : บ้านเพลง, 2539 - 128 หน้า

9748918866


การร้องเพลง

782 / ด731ส 2539