เฉลิมศักดิ์ ขัตติยะ.

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตด้านการเกษตรของชุนชนกะเหรี่ยง = Social changes in Karen communities as a result of changes in agricultural modes of production / เฉลิมศักดิ์ ขัตติยะ - 2541 - ก-ฏ, 118 หน้า

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่--วิทยานิพนธ์.


กะเหรี่ยง--ภาวะสังคม.
ชุมชนกะเหรี่ยง.
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

306.08995 / ฉ433ก