อรัญญา มโนสร้อย.

ไลโปโซม : ทฤษฎี วิทยาการใหม่ การใช้ทางยาและเครื่องสำอาง = Liposomes : theories, new technologies applications in medicines and cosmetics / อรัญญา มโนสร้อย - เชียงใหม่ : หน่วยผลิตเอกสารวิชาการและตำรา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535 - 325 หน้า


ไลโปโซม.
เภสัชกรรมเทคโนโลยี.
ไลโปโซม--การใช้ประโยชน์ทางเภสัชกรรม
เครื่องสำอาง.
Liposomes

QU63 / อ388ล 2535