รายงานการประชุมทางวิชาการเรื่อง แนวทางพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง ไทย-จีน : กรณีความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลยูนนานในภาคบริการทางการเงิน และภาคอุตสาหกรรม / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2539 ณ โรงแรมรามาการ์เดน ถนนวิภาวดีรังสิต - กรุงเทพฯ : คณะ, 2539 - 111 หน้า


สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ.
การพัฒนาเศรษฐกิจ


ไทย--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--จีน--ยูนนาน.

337.593051 / ก475ร