รัตนา เลิศภิรมย์ลักษณ์.

การบัญชีภาษีอากร = Tax accounting / ผู้เรียบเรียง รัตนา เลิศภิรมย์ลักษณ์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ฝ่ายเอกสารและตำรา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2541 - 380 หน้า


การบัญชีภาษีอากร
การบัญชี

657.46 / ร376ก