ทำเนียบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนในประเทศไทย 2538 / กองงานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ, รวบรวม - [กรุงเทพฯ] : กอง, 2538 - 383 หน้า


การประชาสัมพันธ์--ทำเนียบนาม.--ไทย
สื่อมวลชน--ทำเนียบนาม.--ไทย

659.1025 / ก345ท