ปิยะนันท์ สุวรรณเมนะ.

รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง ลู่ทางและโอกาสการส่งออกและผลกระทบจากการมีเขตการค้าเสรีอาเซียน (สำหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ) / โดย ปิยะนันท์ สุวรรณเมนะ - กรุงเทพฯ : ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539 - 2, 101 หน้า


อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ--ไทย.

338.4767612 / ป621ร