เกณฑ์มาตรฐานสาขาวิชาและวิชาชีพดนตรีไทย / คณะอนุกรรมการโครงการส่งเสริมการดนตรีไทย สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา, 2538. - ก-ง, 244 หน้า.

9748033562


ดนตรีไทย--การศึกษาและการสอน
ดนตรีไทย--มาตรฐาน
วิชาดนตรีไทย

781.09593 / ส691ก