โคเฮน, วิลเลียม เอ.

ศิลปของผู้นำ / วิลเลียม เอ. โคเฮน, เขียน ; จรัสรัตน์ ทอไชยรวี, แปลเรียบเรียง. - กรุงเทพฯ : เดลฟี, [2534?]. - 286 หน้า.

9748867048


การจัดการ
ผู้นำ

158.4 / ค979ศ