สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์.

กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจ / สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : มติชน, 2541 - 140 หน้า

9743211721


การวางแผนเชิงกลยุทธ์
การจัดการธุรกิจ

658.4012 / ส239ก 2541