ธเนศวร์ เจริญเมือง

เชียงใหม่ 700 ปี : การฉลองวันเกิดเมือง การพัฒนาเมืองกับการปกครองท้องถิ่น / ธเนศวร์ เจริญเมือง - เชียงใหม่ : โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539 - 47 หน้า - เอกสารชุดปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น ; ลำดับที่ 1 . - เอกสารชุดปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น ; ลำดับที่ 1 .

9748940071


การปกครองท้องถิ่น--เชียงใหม่.
การพัฒนาเมือง--เชียงใหม่.
การปกครองท้องถิ่น--ญี่ปุ่น.

352.1609593 / ธ285ช