ธเนศวร์ เจริญเมือง.

เสื้อหม้อห้อมไม่ใช่เสื้อสัญลักษณ์ของคนเมือง / ธเนศวร์ เจริญเมือง - เชียงใหม่ : โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537 - 24 หน้า - เอกสารเพื่อการศึกษาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่น ; ลำดับที่ 8 . - เอกสารเพื่อการศึกษาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่น ; ลำดับที่ 8 .


การแต่งกาย--ไทย (ภาคเหนือ)
เสื้อหม้อห้อม.

391.009593 / ธ285ส