รายงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง สื่อสารโทรคมนาคมไทยในทศวรรษหน้า : เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2533 ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ / จัดโดย นักศึกษาปริญญาโท โครงการบัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ... [และอื่นๆ] - [กรุงเทพฯ] : โครงการบัณฑิตศึกษา, 2533 - 174 หน้า


การสื่อสาร--ไทย.
โทรคมนาคม--ไทย.

384.09593 / ก525ร