กิ่งกนก พิทยานุคุณ.

การบัญชีต้นทุน / กิ่งกนก พิทยานุคุณ, สุนทรี จรูญ, รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล - [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541 - 8, 513 หน้า

9745707198


การบัญชีต้นทุน

657.42 / ก631ก