การใช้เหตุผล : ตรรกวิทยาเชิงปฎิบัติ / ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; ผู้เรียบเรียง, ปรีชา ช้างขวัญยืน ... [และคนอื่นๆ] - พิมพ์ครั้งที่ 5 ฉบับปรับปรุงแก้ไข - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 - 241 หน้า

9745688037


การอ้างเหตุผล
ตรรกวิทยา

160 / จ683ก 2541