จรินทร์ เทศวานิช.

เงิน ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน / จรินทร์ เทศวานิช - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2541 - 489 หน้า

9745095184


ตลาดเงิน.
สถาบันการเงิน.
ธนาคารและการธนาคาร.
การเงิน

332 / จ166ง