สมพร สุทัศนีย์, ม.ร.ว.

จิตวิทยาการปกครองชั้นเรียน / โดย ม.ร.ว. สมพร สุทัศนีย์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2523. - 130 หน้า : ภาพประกอบ.

9740750419


จิตวิทยาเด็ก
เด็กที่เป็นปัญหา--จิตวิทยา
พัฒนาการของเด็ก

155.4 / ส265จ