การเงินการคลัง ฉบับพิเศษปี 2541 = Finance and fiscal journal special edition 1998 / บรรณาธิการวารสาร, โชติชัย สุวรรณาภรณ์ - กรุงเทพฯ : วารสารการเงินการคลัง, 2541 - 188 หน้า : ภาพประกอบ


การเงิน--ไทย.


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ

330.9593 / ก445