สมัย สุทธิธรรม

เพชรบุรี / สมัย สุทธิธรรม. - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2539. - 63 หน้า : ภาพประกอบ. - สารคดีชุดถิ่นทองของไทย. . - สารคดีชุดถิ่นทองของไทย. .

9742773378


เพชรบุรี--ประวัติศาสตร์
เพชรบุรี--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

915.93 / ส292พ