พม่า (สหภาพเมียนมาร์) / บรรณาธิการ, สก็อตต์ รูเธอร์ฟอร์ด ; บรรณาธิการฉบับภาษาไทย, สมชัย ศักดิ์ศิริสัมพันธ์, ชนิดา ศักดิ์ศิริสัมพันธ์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2541 - 321 หน้า : ภาพประกอบ - Insight guides . - Insight guides .

9748626202


พม่า--ความเป็นอยู่และประเพณี
พม่า--ประวัติศาสตร์

915.91 / พ213