บทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง เทคนิคการสนทนาเพื่อการบำบัด / ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : โครงการตำรา วพบ., 2541 - ก-ฉ, 127 หน้า

9747517841


Psychiatric nursing
Communication

WY160 / ว585บ 2541