พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 : แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี, 2540 - 30 หน้า


การลงทุนและส่งเสริมการลงทุน--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

346.092 / พ371