เอกสารประกอบการอภิปรายทางวิชาการ NIC เขตปลอดโสเภณี / สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล - [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2534 - ก-ง, 148 หน้า - เอกสารทางวิชาการ (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล) ; หมายเลข 148 . - เอกสารทางวิชาการ (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล) ; หมายเลข 148 .

พิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของสถาบันฯ

9745869643


โสเภณี--ไทย.
โรคเอดส์--ไทย.

363.44 / ม246อ