สีฟ้า

อรุณรุ่ง--ทุกพรุ่งนี้ / สีฟ้า. - กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2535. - 510 หน้า.

9743602429