ดวงมณี โกมารทัต.

การบัญชีต้นทุน / ดวงมณี โกมารทัต - พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532 - 422 หน้า

9745767212


การบัญชีต้นทุน

657.42 / ด218ก 2532