สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

การพัฒนาชุมชนแบบจัดการ / โดย สัญญา สัญญาวิวัฒน์ - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 - 88 หน้า

9746381571


การพัฒนาชุมชน

307.14 / ส558ก