มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แลกเกอร์สำหรับใช้กับภาชนะบรรจุอาหาร : มอก. 735-2530 = Standard for lacquer for food container / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2530?] - 5, 28 หน้า

9748111601


ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม--มาตรฐาน.
แลกเกอร์--มาตรฐาน.
ภาชนะบรรจุอาหาร--มาตรฐาน.

344.042 / ส691ม