มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้กับอาหาร : มอก. 656-2529 = Standard methods of analysis for plastics products used for food contact / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540 - 7, 46 หน้า

9748114252


ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม--มาตรฐาน.
ภาชนะพลาสติก--มาตรฐาน.
ภาชนะบรรจุอาหาร--มาตรฐาน.

344.042 / ส691ม