โครเกอร์, ลิน.

ทำพรีเซนเทชั่นอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ = The complete idiot's guide to successful business presentations / โดย ลิน โครเกอร์ ; เสาวนีย์ วรพฤกษ์พิสุทธิ์, แปลและเรียบเรียง - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : เออาร์ บิสสิเนส เพรส, 2541 - 309 หน้า

9748253287


การนำเสนอทางธุรกิจ.

808.51 / ค962ท