มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาหารกุ้ง : มอก. 1198-2536 = Thai industrial standard prawn feed / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2536- - 5, 6 หน้า

9746065769


ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม--มาตรฐาน.
อาหารกุ้ง--มาตรฐาน.

344.042 / ส691ม