มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบคุณภาพ : แบบการประกันคุณภาพในการผลิต การติดตั้ง และการบริการ : มอก. 9002-2539 = Thai industrial standard quality systems : model for quality assurance in production, installation and servicing / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 5 - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2541?]. - 5, 13 หน้า

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ

9746075381


ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม--มาตรฐาน.
ระบบคุณภาพ--มาตรฐาน.
ISO 9002 (ระบบคุณภาพมาตรฐาน)
ประกันคุณภาพ--มาตรฐาน.

344.042 / ส691ม 2541