ธัชชัย ศุภผลศิริ.

คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์ : พร้อมด้วย พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 / ธัชชัย ศุภผลศิริ - พิมพ์ครั้งที่ 2 ( แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่ ) - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2539 - ก-ฎ, 284 หน้า - ชุดทรัพย์สินทางปัญญา. . - ชุดทรัพย์สินทางปัญญา. .

9747716283


ลิขสิทธิ์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

346.0482 / ธ439ค 2539