บุญชม ศรีสะอาด.

วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย / บุญชม ศรีสะอาด. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2541 - 419 หน้า.

9748267022


วิจัย--ระเบียบวิธีทางสถิติ.
สถิติ

519.5 / บ422ว 2541