สภา ลิมพาณิชย์การ

การถ่ายภาพ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สภา ลิมพาณิชย์การ. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - [กรุงเทพฯ] : เวชนิทัศน์สมาคม (ประเทศไทย), 2534. - 103 หน้า : ภาพประกอบ.

9745862142


การถ่ายภาพ

771 / ส226ก 2534