สุเนตร ชุตินธรานนท์.

พม่ารบไทย : ว่าด้วยการสงครามระหว่างไทยกับพม่า / สุเนตร ชุตินธรานนท์. - พิมพ์ครั้งที่ 4 - กรุงเทพฯ : มติชน, 2542 - 220 หน้า : ภาพประกอบ. - ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ . - ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ .

9743214011


ไทย--ประวัติศาสตร์
พม่า--ประวัติศาสตร์

959.3 / ส822พ 2542