ตำราโรค หู คอ จมูก / อภิชัย วิธวาศิรี, ฉวีวรรณ บุนนาค, บรรณาธิการ - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2537 - 477 หน้า : ภาพประกอบ - โครงการตำรา-ศิริราช ; รายการที่ 182 (3-2537) . - โครงการตำรา-ศิริราช ; รายการที่ 182 (3-2537) .

9745877808


Otolaryngology.

WV100 / ต367 2537