เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล / วัฒนา พันธุ์ศักดิ์, วิไลวรรณ ทองเจริญ, บรรณาธิการ. - [กรุงเทพฯ ] : บริษัท สามเจริญพานิชย์ (กรุงเทพ) จำกัด, 2536. - 359 หน้า.

9745875317


Pharmacology--Nurses' instruction--Nurses' instruction

QV4 / ภ781 2536