เศวต ทัศนบรรจง.

ฟลูออไรด์กับฟัน = Fluorides and teeth / เศวต ทัศนบรรจง - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2529 - 89 หน้า

9740712525


Fluorides.

QV282 / ศ774ฟ 2529