จิตเวชศาสตร์รามาธิบดี / ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ; บรรณาธิการ, มาโนช หล่อตระกูล, ปราโมทย์ สุคนิชย์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2539 - 478 หน้า

9745882283


Psychiatry.

WM100 / จ464 2539