เวชปฏิบัติทันยุค - 2537 / คณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ; บรรณาธิการ, สุรพล อิสรไกรศีล, อนงค์ เพียรกิจกรรม - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536 - 997 หน้า - โครงการตำรา-ศิริราช ; รายการที่ 178 (5-2536) . - โครงการตำรา-ศิริราช ; รายการที่ 178 (5-2536) .

9745877131


Therapeutics.
Internal medicine.

WB115 / ค127ว 2536