กระบวนการพยาบาล : ทฤษฏีและการนำไปใช้ / บรรณาธิการ, สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ, สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ, วิพร เสนารักษ์ - พิมพ์ครั้งที่ 8 - ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, 2537 - 179 หน้า

9745555738


Nursing process

WY100 / ก218 2537