การพยาบาลพื้นฐาน : แนวคิดและการปฏิบัติ / สุปาณี เสนาดิสัย, บรรณาธิการ - พิมพ์ครั้งที่ 9 - กรุงเทพฯ : แผนกการพยาบาลพื้นฐาน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี, 2540 - 727 หน้า : ภาพประกอบ

9745886971


Nursing process

WY100 / ก492 2540